Sau 9 tháng 2021, SHS lần đầu tiên gia nhập câu lạc bộ lợi nhuận ngàn tỷ đồng

Trong quý 3, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) tăng 63,4%, đạt mức 212 tỷ đồng, khi nhiều khoản đầu tư tự doanh quan trọng của SHS ghi nhận tăng giá khá tích cực trong quý 3. Doanh thu môi giới trong quý đạt 126,8 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ, khi mà số tài khoản mở mới tăng mạnh, và thanh khoản toàn thị trường cải thiện rõ rệt từ sự tham gia tích cực của các nhà đầu tư F0. Dư nợ cho vay margin cuối quý 3 đạt mức 3.643 tỷ đồng, tăng trưởng +105% so với số đầu năm. Chi phí hoạt động đạt mức 212,2 tỷ đồng, tăng 118% so với cùng kỳ, chủ yếu do dự phòng tài sản tài chính và xử lý tổn thất phải thu ở mức 89,4 tỷ đồng, tăng 58% và chi phí môi giới tăng 133% đạt mức 72,4 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận trước thuế Q3/2021 ghi nhận đạt 306 tỷ đồng, tăng mạnh 76% so với cùng kỳ.

SHS đã thực hiện tăng vốn Điều lệ thành công lên 3.250 tỷ đồng, thông qua (1) Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 2:1, giá 13.500 đồng/cổ phiếu (2) Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ tức bằng cổ phiếu) tỉ lệ 5% cho cổ đông hiện hữu, và (3) Phát hành 4 triệu cổ phiếu theo Chương trình Lựa chọn Người lao động (ESOP 2021), giá 12.000 đồng/cổ phiếu, hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, SHS đạt doanh thu 1.753 tỷ đồng, tăng trưởng 56,3% so với cùng kỳ. Lãi từ các khoản đầu tư tự doanh đạt mức 773 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kì, trong đó tự doanh trái phiếu ghi nhận lãi 171 tỷ đồng, gấp gần 5 lần cùng kì. Doanh thu môi giới đạt 368,5 tỷ đồng, gấp 3,4 lần cùng kỳ bất chấp cạnh tranh gia tăng mạnh trên thị trường do SHS đã có sự tăng cường đáng kể nguồn vốn bổ sung cho mảng môi giới cũng như cải thiện hệ thống và nâng cấp dịch vụ. Doanh thu tư vấn và dịch vụ trái phiếu lũy kế ghi nhận ở mức là 101 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt mức 1.028 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kì và đạt 137% mức kế hoạch lợi nhuận cả năm 2021.

Sau 9 tháng 2021, SHS lần đầu tiên gia nhập câu lạc bộ lợi nhuận ngàn tỷ đồng - Ảnh 1.

Previous post Dân sales thành công hơn kém nhau ở việc áp dụng 4 quy tắc sau trong đàm phán với khách hàng: Càng vội càng dễ thua!
Next post Phó TGĐ TPBank muốn bán bớt cổ phiếu TPB khi giá ở vùng đỉnh lịch sử